Den Manou Georgen as e Lëtzebuerger Student den zu London International Buisness studéiert a séng Ofschlossarbescht as iwwert de lëtzebuerger Fussball. Fir him bei deser Arbescht ze hellefen kennt dir un enger Ëmfro deelhuelen.
Ëch hun se gemeet an sie as héisch interessant a munch Fro léisst een schmunzelen. D’Ëmfro as op englësch.

//www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=4b76df59-0c39-46f8-a087-1379d1117b94&fb_source=message

Share: